از آنجائیکه رضایت کاربران یکی از اهداف مهم شرکت ساتیا است، لذا مدیریت شرکت در نظر دارد تا کیفیت خدمات شرکت را در راستای افزایش رضایتمندی شما ارتقاء دهد:

مشترکین گرامی ساکن اراک و شهرستان، شما می توانید :

•  برای بیان شکایات، انتقادات و پیشنهادات می توانیداز سه طریق زیر ما را در جریان امور قراردهید:
 
1- از طریق ارسال E-Mail: انتقادات و شکایات خود را به آدرس Complain@satiaisp.com و پیشنهادات خود را به آدرس info@satiaisp.net ارسال فرمایید. شما می توانید مستندات خود را به نامه پیوست نمایید تا کار