به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 128
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 256
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 512
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 1 مگ
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 2 مگ
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 8 مگ
سرویس های نامحدود

سرویس های نامحدود برای کاربران پر مصرف غیر اداری بسیار مناسب هستند ولی کسانی که از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر پهنای باند قابل توجهی نیاز دارند بهتر است از تعرفه های پهنای باند اختصاصی استفاده نمایند
فروش ویژه

سرویس لیلیوم نیم - سرعت 0.5 مگابیت بر ثانیه

60 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         125000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 1 - سرعت 1 مگابیت بر ثانیه

100 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         200000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 16 - سرعت 16 مگابیت بر ثانیه

1600 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         800000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 2 - سرعت 2 مگابیت بر ثانیه

160 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         250000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 3 - سرعت 3 مگابیت بر ثانیه

200 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         350000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 4 - سرعت 4 مگابیت بر ثانیه

320 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         400000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 8 - سرعت 8 مگابیت بر ثانیه

800 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         500000 ریال


شروع سفارش
سرویس ساعت 2

2000 گیگابانت
6 ماه
  قیمت سالیانه         6500000 ریال


شروع سفارش
سرویس ساعت 3

4000 گیگابانت
12 ماه
  قیمت سالیانه         12900000 ریال


شروع سفارش
سرویس هلو 3 - سرعت 3 مگابیت بر ثانیه

720 گیگابانت
3 ماه
  قیمت سالیانه         560000 ریال


شروع سفارش
سرویس هلو 8 - سرعت 8 مگابیت بر ثانیه

1800 گیگابانت
3 ماه
  قیمت سالیانه         690000 ریال


شروع سفارش
سرویس هلو 16 - سرعت 16 مگابیت بر ثانیه

1200 گیگابانت
6 ماه
  قیمت سالیانه         2400000 ریال


شروع سفارش
سرویس یاس 1

800 گیگابانت
6 ماه
  قیمت سالیانه         3000000 ریال


شروع سفارش