به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 128
قیمت سرویس :
199,000 ریال


  میزان ترافیک     G 5

1 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
289,000 ریال


  میزان ترافیک     G 8

3 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
519,000 ریال


  میزان ترافیک     G 14

6 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
149,000 ریال


  میزان ترافیک     G 5

1 ماهه

شروع سفارش
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 256
قیمت سرویس :
209,000 ریال


  میزان ترافیک     G 5

1 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
349,000 ریال


  میزان ترافیک     G 8

3 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
596,000 ریال


  میزان ترافیک     G 14

6 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
960,000 ریال


  میزان ترافیک     G 22

12 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
159,000 ریال


  میزان ترافیک     G 5

1 ماهه

شروع سفارش
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 512
قیمت سرویس :
224,000 ریال


  میزان ترافیک     G 5

1 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
399,000 ریال


  میزان ترافیک     G 8

3 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
686,000 ریال


  میزان ترافیک     G 14

6 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
1,140,000 ریال


  میزان ترافیک     G 22

12 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
174,000 ریال


  میزان ترافیک     G 5

1 ماهه

شروع سفارش
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 1 مگ
قیمت سرویس :
266,000 ریال


  میزان ترافیک     G 6

1 ماهه

شروع سفارش
قیمت سرویس :
216,000 ریال


  میزان ترافیک     G 6

1 ماهه

شروع سفارش
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 2 مگ
قیمت سرویس :
2,000,000 ریال


  میزان ترافیک     G 100

1 ماهه

شروع سفارش
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 8 مگ
قیمت سرویس :
275,000 ریال


  میزان ترافیک     G 4

1 ماهه

این سرویس شبانه رایگان ندارد

شروع سفارش
قیمت سرویس :
658,000 ریال


  میزان ترافیک     G 8

3 ماهه

این سرویس شبانه رایگان ندارد

شروع سفارش
قیمت سرویس :
1,160,000 ریال


  میزان ترافیک     G 14

6 ماهه

این سرویس شبانه رایگان ندارد

شروع سفارش
قیمت سرویس :
2,120,000 ریال


  میزان ترافیک     G 22

12 ماهه

این سرویس شبانه رایگان ندارد

شروع سفارش
سرویس های نامحدود

سرویس های نامحدود برای کاربران پر مصرف غیر اداری بسیار مناسب هستند ولی کسانی که از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر پهنای باند قابل توجهی نیاز دارند بهتر است از تعرفه های پهنای باند اختصاصی استفاده نمایند
16
Gb

UL128-1M-16G
  قیمت ماهیانه         270000 ریال

  حداکثر سرعت توربو       1M


شروع سفارش
25
Gb

UL256-1M-25G
  قیمت ماهیانه         450000 ریال

  حداکثر سرعت توربو       1.5M


شروع سفارش
55
Gb

UL512-1M-55G
  قیمت ماهیانه         900000 ریال

  حداکثر سرعت توربو       3M


شروع سفارش
120
Gb

UL1M-1M-120G
  قیمت ماهیانه         2190000 ریال

  حداکثر سرعت توربو       4M


شروع سفارش
240
Gb

UL2M-1M-240G
  قیمت ماهیانه         3950000 ریال

  حداکثر سرعت توربو       6M


شروع سفارش
1
Gb

Naderabad
  قیمت ماهیانه         50000 ریال

  حداکثر سرعت توربو       adsl


شروع سفارش
340
Gb

UL4M-1M-340GB
  قیمت ماهیانه         9500000 ریال

  حداکثر سرعت توربو       adsl


شروع سفارش
40
Gb

UL384-1M-40GB
  قیمت ماهیانه         600000 ریال

  حداکثر سرعت توربو       adsl


شروع سفارش
فروش ویژه

سرویس ارکید 3

50 گیگابانت
6 ماه
  قیمت سالیانه         630000 ریال


شروع سفارش
سرویس یاس 1

200 گیگابانت
6 ماه
  قیمت سالیانه         3000000 ریال


شروع سفارش