به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 128
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 256
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 512
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 1 مگ
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 2 مگ
به قیمتهای ذیل ماهیانه هزار تومان آبونمان مخابرات و 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود
سرعت 8 مگ
سرویس های نامحدود

سرویس های نامحدود برای کاربران پر مصرف غیر اداری بسیار مناسب هستند ولی کسانی که از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر پهنای باند قابل توجهی نیاز دارند بهتر است از تعرفه های پهنای باند اختصاصی استفاده نمایند
فروش ویژه

سرویس یاس 1

200 گیگابانت
6 ماه
  قیمت سالیانه         3000000 ریال


شروع سفارش
سرویس ساعت 3

1000 گیگابانت
12 ماه
  قیمت سالیانه         12900000 ریال


شروع سفارش
سرویس ساعت 2

500 گیگابانت
6 ماه
  قیمت سالیانه         6500000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 2

30 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         250000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 3

40 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         350000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم نیم

15 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         125000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 1

25 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         200000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 4

60 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         400000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 8

85 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         500000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 16

165 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         800000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 16 نامحدود

4 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         100000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 2 - با دانلود رایگان شبانه

30 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         250000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 3 - با دانلود رایگان شبانه

40 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         350000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم نیم - با دانلود رایگان شبانه

15 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         125000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 1 - با دانلود رایگان شبانه

25 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         200000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 4 - با دانلود رایگان شبانه

60 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         400000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 8 - با دانلود رایگان شبانه

85 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         500000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 16 - با دانلود رایگان شبانه

165 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         800000 ریال


شروع سفارش
سرویس لیلیوم 16 نامحدود - با دانلود رایگان شبانه

4 گیگابانت
1 ماه
  قیمت سالیانه         100000 ریال


شروع سفارش